Örnek Tahkim Şartı

Örnek Tahkim Şartı

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNE EKLENECEK TAHKİM ŞARTIŞirketin faaliyeti ve tasfiyesi sırasında şirket ile hissedarlar arasında veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden doğabilecek anlaşmazlıklar Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Yönergesi hükümlerine göre tahkim yoluyla çözülecektir.


KATOTAM GENEL TAHKİM ŞARTI


Bu sözleşme ve eklerinin yorumu, tamamlanması, uygulanması veya feshinden dolayı taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlık, görüş ayrılığı ve tazminat talebi tahkim yoluyla çözülür. Fesih dışındaki uyuşmazlıklarda tahkime başvurulmuş olması, sözleşmeden doğan işlere devam edilmesi ve işin yürütülmesini engellemez. Miktar veya değeri 300.000,00-TL’nin (bu tutar dâhil) altında kalan uyuşmazlıklarda tek hakem, bu tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda üç kişilik hakem kurulu tahkim yargılamasında atanır. Hakem veya hakem kurulu, Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından atanır. Tahkim yeri Kayseri’dir. Tahkim dili Türkçedir. Tahkim yargılamasına Türk maddî ve usûl hukuku uygulanır. Hakem kurulunun delil toplama yetkisi ve usulü, yargılama giderleri, hakem ücreti, delil ikamesi ve bilirkişi seçimi gibi hususlarda, Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Yönergesi hükümleri uygulanacaktır.


TAHKİM ŞARTI İÇEREN İBRANAME

 

İŞÇİNİN                                                         İŞVERENİN


Adı Soyadı:                                        Unvanı:

Baba Adı:                                           Adresi:

TC Kimlik No:                                    İşyeri Sicil No:

İşe Başlama Tarihi:                            

İşten Çıkış Tarihi:                              

İşten Ayrılış Nedeni:                          


YAPILAN ÖDEMELER

Kıdem Tazminatı                                : .........             TL/net

İhbar Tazminatı                                  : .........             TL/net

Hak kazanılıp kullanılmamış yıllık izin ücretleri: .......TL/net

…..(ay)/……(yıl) Maaş,                      : .........             TL/net

Fazla Mesai, AGİ                                : .........             TL/net

Prim                                        : .........             TL/net

Toplam                                               : .........             TL/net            …………………………………………. A.Ş.’de ve / veya yurtiçi ve yurtdışındaki iştiraki olan yerel veya yabancı şirketlerinde ……/……/………… tarihinden ……/……/………… tarihine kadar çalışmış bulunuyorum. İş sözleşmem, iş bitimi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun şekilde tazminatlı olarak fesh edildiğinden, işyerinden ayrılmış bulunuyorum.

Yukarıda belirtilen aylara ait hak ve ücretlerim bankaya yatırıldığından, ücretlerimi nakden ve tamamen aldım. Ayrıca çalışma sürem boyunca, gerek İş Kanunu gerek sair mevzuatın ve iş sözleşmemden doğan bütün hak ve alacaklarımı nakden ve tamamen aldım.  Şirketinizden hiçbir şekilde hak ve alacağım kalmamıştır. 

Böylece şirketinizden ücret alacağımın kalmadığını, tazminat, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri mesaisi, yıllık ücretli izin ve diğer konularda herhangi bir hak ve alacağımın hasıl olmadığını beyan ve kabul ediyorum. Yukarıda sayılan bütün konularda hiçbir hak ve alacağım olmadığından, bu konularda her türlü hak ve alacağımdan da feragat ediyor ve herhangi bir dava açmamayı veya icra takibinde bulunmamayı taahhüt ediyorum.

Sonuç olarak, şirketinizi gerek yukarıda zikredilen tüm konularda gerek umumi manâda ve gayri kabili rücu olarak, kayıtsız ve şartsız ibra ettiğimi, ayrıca da yukarıda yazılı sayılan işçilik alacakları konularında herhangi bir hak talebinde bulunmamayı, bunlar dolayısıyla her türlü hak talebinden feragat ettiğimi, çalıştığım süre içerisinde edindiğim şirkete ait gizlilik gerektiren bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara duyurmamayı, yine şirketin aleyhine anlaşılabilecek ve sonuç doğurabilecek her türlü sözlü ve fiili davranışlardan kaçınmayı, aksi halde şirketin bu nedenle uğrayacağı tüm zararlarını tazmin etmeyi, hiçbir maddî ve manevî baskı altında kalmaksızın kendi serbest rızam ve irademle işbu ibramı ve feragatimi tevsik ve teyit için bu İbraname ve Feragatname’yi imzaladığımı kabul ve beyan ederim.

İşçinin iş sözleşmesinin gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince gerek 25. maddesi gereğince veya sair nedenlerle işveren tarafından feshi halinde, işçinin fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı ve feshin haksız olduğu iddiası ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca dava açmak istemesi veya her türlü işçilik alacaklarının tahsilini talep etmesi halinde öncelikle tahkim yoluna başvurulacaktır. Tahkim yargılamasında miktar veya değeri 300.000,00-TL’nin (bu tutar dâhil) altında kalan uyuşmazlıklarda tek hakem, bu tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda üç hakem atanacaktır. İşbu ibra sözleşmesi, bu hususta tarafların İş Kanunu m. 20 ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 412 uyarınca rızaları ile yapmış oldukları bir tahkim sözleşmesi hükmümdedir. İş sözleşmesi ve ibra sözleşmesi kapsamındaki işçilik alacakları veya işe iade ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere doğmuş ve doğacak tüm uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülecektir. Uyuşmazlık çıkması hâlinde tahkim yoluna başvurmak isteyen taraf, Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (KATOAM) başvurarak hakem veya hakemlerin atanmasını ister. Taraflar, her bir hakem için, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesinde öngörülen hakem ücretini yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf, masrafların tamamını öder. Hakem veya hakem kurulu, usul ve esasa ilişkin diğer hususlarda Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Yönergesi, İş Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu uygular ve hüküm verir. …/…/……


İBRA EDEN               ÖDEME YAPAN İŞVEREN

Adı ve Soyadı:                        ……. A.Ş.

Adres:

İmzası:

İbraname örneği için tıklayınız.