TOBB KAYSERİ KGK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KAYSERİ KGK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KAYSERİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu komisyonlarının oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulunun 28.09.2012 tarihli ve 74 sayılı

Kararına istinaden yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na

dayanılarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM

KOMİSYON OLUŞUMU


MADDE 4 – (1) Kadın Girişimciler İcra Kurulu tarafından oluşturulan Çalışma Komisyonlarında görev alacak kişiler, Kadın Girişimciler Genel Kurul üyelerinden belirlenir.

(2) Komisyon üyeleri belirlendikten sonra Komisyon Başkanı, Komisyon Başkan Yardımcısı ve raportör ilk toplantıda Komisyon’da görev alan kurul üyeleri tarafından belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ


MADDE 5 – (1) Hukuk Komisyonu;


a) Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Tüketici Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aile Hukuku, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gibi kapsamlı konuları içerisinde barındıran eğitimler düzenler,

b)Kadın Girişimciliği ile ilgili ihtiyaç duyulan mevzuata dair eğitimleri ve bilgilendirmeleri planlayıp icra kuruluna sunar,

c)Komisyon tarafından yapılacak olan toplantılarda karar verilen faaliyet konularında eğitim verecek uzmanlarla ve ilgili kişi ve kurumlarla görüşülür, gerekli eğitimlerin alt yapılarını ve içerikleri istişare yaparak oluşturur.

ç)Kadın hak ve özgürlükleri konusunda kamu vicdanını ilgilendiren konularda araştırma, güncel takipleri yapar ve gerekirse yazılı açıklamaları düzenler.MADDE 6 – (1) Eğitim Proje Girişimcilik Komisyonu;

a) TOBB Kayseri KGK adına Kadın girişimcilere, girişimci adayı olanlara, ilköğretimden üniversiteye tüm öğrenci gruplarına yönelik eğitim ihtiyaç analizlerini yapar, eğitimi tasarlar, değerlendirir ve rapor halinde icra kuruluna sunar.

b) Kadın girişimcileri ilgilendiren uluslararası ve ulusal bütün projelerde paydaş olma sürecini yönetir ve raporlar.

c) Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen paydaş olma talepleri, sosyal sorumluluk projeleri ve seminer, panel ve rol model deneyim paylaşımı isteklerini değerlendirip icra kurulunun onayına sunar.

d) İlgili kurumlarla kadın girişimciler ve öğrenciler arasında girişimciliği yaygınlaştırmak için protokol yaparak girişimcilik sertifikası protokol anlaşması görüşmelerini yapar.

e) Sürdürülebilir projeler planlar, oluşturur ve icra kurulunun onayına sunar.

f) Girişimciliğe yönelik eğitimler düzenler, girişimcilik atölyeleri düzenler, projeleri planlar, iş fikirlerini geliştirmelerine yönelik bilgi ve deneyim desteği sağlar, İş-Kur un yayınladığı yıllık Kayseri iş gücü raporunu değerlendirerek iş fikirlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.


MADDE 7 – (1) Hibe Ve Teşvikler Araştırma Komisyonu;

a) Hibe ve Teşvik Araştırma Komisyonu girişimci, girişimci adayı, çalışan, işyeri sahibi gibi kadınlara yönelik Bakanlıklarda, Avrupa Birliği’nde ve Vakıflar gibi kurumlar aracılığı ile verilen hibe ve teşvikler konusunda araştırmalar yaparak TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’nun web sitesinde ve İcra Kurulu’nun kararına göre gerekirse bu konularda toplantılar/bilgilendirme çalışmaları için ilgili kurumlarla görüşerek ortak çalışmalar yapar,

b) TOBB Kayseri KGK adına büyük şehirlerde bulunan Kadın Girişimciler Kurullarını takip ederek İcra Kurulu’na bilgi verir,

c) Eğitim, Proje Girişimcilik Komisyonu ile ortak çalışmalar yaparak, varsa hibe ve teşvikler için gerek bilgilendirme yapar, gerekse proje konuları/başlıkları/içerikleri hakkında birlikte çalışır,


MADDE 8 – (1) Kamu–STK-Üniversite İşbirliği Komisyonu;

a) TOBB Kayseri KGK adına Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversitelerle diyalogların geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler tarafından yapılan faaliyet, organizasyon ve etkinliklerin takibini yapar ve icra kuruluna bilgi verir.

c) Genel kurulda yer alan tüm akademisyen ve öğrencilerin ortak platformu olan bu komisyonda kadın girişimciliğini geliştirmek amacıyla fikir, bilgiler üretir ve icra kuruluna bu fikirleri sunar.


MADDE 9 – (1) Kültür–Sanat ve Organizasyon Komisyonu;

a) İcra Kurulu kararı ile TOBB Kayseri KGK adına Kayseri’de kültür, sanat, kurs, seminer, konferans, panel, sergi, gezi ve benzeri etkinlikleri planlar ve organize eder.

b) Genel Kurul üyelerinin birbirleri ile kaynaşmasını, etkileşimini geliştirerek devam ettirilmesini ve bu etkinliklerden tüm üyelerin faydalanmasını sağlayacak organizasyonlar yapar.

c) İcra Kurulu Kararı ile diğer komisyonların altyapılarını hazırladığı etkinliklerin organizasyonunu yapar;

-Salon (katılımcı sayısına göre uygun salonu belirlemek),

-Eğitim ve sunum materyallerini Kayseri Ticaret Odası' ndan veya gerektiğinde Sanayi Odası ve Ticaret Borsası' ndan temin etmek (tahta, kalem, ajanda, mikrofon, basılı eğitim notları, bilgisayar, projeksiyon aleti vb.),

- Toplantı/eğitim/etkinlik katılımcı imza formunu düzenler ve katılımcıların imzalamasını sağlar,

- Toplantı/eğitim/etkinlik davetiyeleri için bir şablon oluşturarak mümkünse her toplantıda aynı şablonda davetiyeyi hazırlar ve basımı için Kayseri Ticaret Odası’na teslim eder,

- Toplantı/eğitim/etkinlik için fuaye alanının alacağı düzeni belirler (toplantı aralarında müzik olup olmayacağı, herhangi bir tanıtım sergi var ise ne şekilde düzenleneceği vb),

- Toplantı/eğitim/etkinlik içeriğine uygun çay-kahve-pasta içeriğini ve miktarını belirler ve Kayseri Ticaret Odası’ ndan temin eder,

- Toplantı/eğitim/etkinlik için dışarıdan gelecek eğitmen/misafirlerin konaklama ve ulaşım işlerini (otel rezervasyonu, uçak/otobüs bileti vb gibi) ilgili kişilerle irtibata geçerek düzenler,

- Toplantı/eğitim/etkinliklerin sosyal medyada ve İcra kurulu yıllık raporlamasında kullanılmak üzere ilgili Komisyona (Basın Yayın Komisyonu) açıklama ile iletir (Toplantı/eğitim/etkinlik adı, tarihi, saati, nerede yapıldığı, konu başlığı vb.),

- Toplantı/eğitim/etkinliklerin fotoğraf çekimleri için Kayseri Ticaret Odası Basın Yayın Sorumlusu ile iletişime geçmek konularında çalışmalar yapar.


MADDE 10 – (1) Basın-Yayın, Halkla İlişkiler Komisyonu;

a) Kurul çalışmaları ile ilgili kurul üyelerine bilgi aktarır ve üyelerin icra kurulu çalışmalarına ilişkin düşünce ve taleplerine yanıt verir, bu amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından (Facebook,  İnstagram, Twitter, TV-Radyo programları, yazılı basın) önemli ölçüde yararlanılmasını sağlar.

b) Kurulun yaptığı hizmetlerin fotoğraf ve kamera kayıtlarını alarak haber yapılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

c) İcra kurulu faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında yayınlanmasını sağlar.

d) Kurulu tanıtıcı basılı ve görsel materyallerin hazırlar.

e) Kurul üyelerinin bilgi edinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek için web sitesine bilgi aktarır.

f) Ülke ve il genelinde girişimcilik ile ilgili her türlü faaliyetlerin takibini yaparak kurul üyelerine bilgilendirir.

g) Kayseri Ticaret Odası basın yayın birimi ile koordineli çalışarak bilgi aktarımını sağlar.

h) Kadın girişimcilerin kısa filmlerini yaparak sosyal medya hesapları ile web sitesinde yayınlanmasını sağlar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOMİSYON TOPLANTILARI


MADDE 11

(1)Komisyonlar, periyodik olarak iki ayda bir defa ve toplantı/eğitim/etkinlik yapılacağı tarihlerde ilgili Komisyon Başkanı ya da görevlendireceği Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanır.

(2)Komisyon tarafından yapılan toplantıların raporları TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu web sayfasında yayınlanır.