Tarihçe

Tarihçe

KURULUŞ YILLARI

 

Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası ilk olarak 1896 yılında kurulmuş fakat 1903 yılına kadar hiçbir faaliyet gösterememiştir. Bu tarihten itibaren faaliyete geçen oda, seçimlerini tamamlayarak beş kişiden oluşan yönetim kurulunu seçmiş, Yönetim Kurulu Başkanlığına Talaslı Hacı Şaban, üyeliklere Sümbüloğlu Hacı Süleyman, Çalıkzade Hacı İzzet ve Hacı Ahmet Beyler getirilmiş ise de 1903''den 1906''ya kadar geçen üç yıl içinde yine bir faaliyet gösterilememiştir.

 

Bu tarihten sonra Oda Merkezi olarak Vezirhan''da bir oda kiralanmış, ancak faaliyet göstermeksizin 1908 yılına kadar gelinmiştir. Anılan tarihte Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey, Odayı faaliyete geçirmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Taşçıoğlu, üyeliklere ise; Bescelioğlu Ahmet, Uşakizade Osman, Çalıkoğlu Hacı Ahmet, Yahyabeyzade Hacı (ağa) ile Kazancıoğlu Vasil, Avukat Yordanaki, Kuyumcuoğlu Onnik ve Camcıoğlu Karabet Beyler getirilmiş, bu ekip 1914 yılına kadar görevde kalmıştır.

 

1914 YILI

 

1914 yılında kendi arzusu ile başkanlıktan çekilen Ömer Taşçıoğlu''nun yerine Talaslı Nafız Ağa''nın geldiğini ve 8-9 yıl odayı idare ettiğini görmekteyiz. Nafiz Ağadan sonra, diğer bir deyimle Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ise odanın çalışmalarına hız verilmiş, 12 kişilik yönetim kurulunun yanısıra ilk olarak genel sekreter atanmış olduğunu tesbit ediyoruz. Hacılarlıoğlu Mustafa Tevfik''’in ilk Genel Sekreteri olduğu Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası 1938 yılına kadar zaman zaman 7, zaman zaman da 12 üyeden oluşan yönetim kurullarıyla görevini sürdürmüştür.

 

Odanın 1938 tarihli yayınında yer alan kayıtlara istinaden 1923’den, 1939 yılına kadar olan dönemde Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası''nın yönetim kadroları hakkında ayrıntılı bilgiler vermek mümkün olabilmektedir.

Örneğin;

 

1923 - 1925 YILLARI

 

1923-1925 yılları arasında Oda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:Yönetim Kurulu Başkanı: İmamoğlu Ömer Mümtaz, Üyeler: Drazoğlu Reşit Sami, Cıngıllıoğlu İsmail, Muhaddisoğlu Alim, Taşçıoğlu Ömer, Varinlioğlu Ahmet, Saracoğlu Hacı Muharrem, Bescelioğlu Ahmet Faik, İmamoğlu Ali Kamil, Ağırnaslıoğlu Mustafa, Fırıncıoğlu Şaban, Yedekçioğlu Hüseyin Beyler...

 

1926 - 1927 YILLARI

 

1926-1927 dönemi Oda Yönetim Kurulu: Başkanı : Taşçıoğlu Ömer, İkinci Başkan: Köse Haliloğlu Osman, Birinci Başkan Vekili: M.Alihocaoğlu Hacı Kamil, İkinci Başkan Vekili : Çalıkoğlu Hacı Emin, Muhasip Üye : Göbülükoğlu Mehmet, Muamelat sorumlusu : Cıngıllıoğlu İsmail, Üyeler : Saracoğlu H.Muharrem, Varinlioğlu Ahmet, Samancıoğlu Hacı Ahmet, Mehmetbeyoğlu Mehmet, Karamancıoğlu Şaban, Tütüncüoğlu Ahmet Beyler, Tabii Üyeler: Mıntıka İktisat Müdürü: M.Süleyman Bey ve Genel Sekreter Nusrat Bey.

 

1928 YILI

 

1928 yılında aynı kadroda ufak-tefek görev unvanı değişiklikleri olduğunu görmekteyiz. Örneğin Göbülükoğlu Mehmet Bey ikinci başkan, Karamancıoğlu Şaban Bey ile Mehmetbeyoğlu Mehmet Başkan vekili, Cıngıllıoğlu İsmail Bey muhasip üye, Halilköseoğlu Osman Bey ise Muamelat Sorumlusu olmuşlardır.

 

1929 - 1930 YILLARI

 

1929-1930 döneminde yönetim kurulu üyelerinde değişiklikler olduğu gözlemlenmektedir. Başkan yine Taşçıoğlu Ömer, İkinci Başkan: Saitefendioğlu Mustafa, Birinci Başkan Vekili: Alaybeyoğlu Mehmet, İkinci Başkan Vekili H.Bekiroğlu Abdullah, Muhasip Üye Sarıabdullahoğlu Nuh Naci, Muamelat Sorumlusu Kantarcıoğlu Mehmet, Üyeler : Göncüoğlu Ahmet, Göbülükoğlu Mehmet, Efendiağaoğlu Nuh Mehmet, Karamancıoğlu Şaban, İş Bankası Müdürü: Burhanettin Bey, Binbir Çeşit Mağazası Sahibi Rasih Bey, Mıntıka İktisat Müdürü: Süleyman Bey, Genel Sekreter Ahmet Naim ve Hüsnü Beyler.

 

1931 YILI

 

1931 yılından itibaren yönetim kurulu üye sayısı 7''ye (tabii üyelerle 9''a) inmiştir. O yıl Yönetim kadrosu şu isimlerden oluşmaktaydı : Başkan Milli İktisat Banka Müdürü: Süleyman Bey, İkinci Başkan Kafesçioğlu M.Mahir, Başkan Vekilleri Kantarcıoğlu ve Göbülükoğlu Mehmet Beyler, Üyeler Seyitefendioğlu Mustafa, Arifağaoğlu Arif, İş Bankası Müdürü: Sadık, Mıntıka İktisat Müdürü Burhanettin Beyler ve Oda Genel Sekreteri Ö.Azizoğlu.

 

1932 - 1933 YILLARI

 

1932-1933 dönemi : Başkan : Muhaddisoğlu Alim, İkinci Başkan İktisat Bankası Müdürü Süleyman Bey, Başkan Vekilleri : Kafesçioğlu Mustafa Mahir ve Göbülükoğlu Mehmet Beyler, Muhasip üye Muhassıloğlu Ahmet, Muamelat Sorumlusu: Tacettinoğlu Tacettin, Üyeler Seyitefendioğlu Mustafa, Mıntıka İktisat Müdürü Ekrem ve Genel Sekreter Mumcuoğlu A.Şerif Beyler...

 

1934 - 1935 YILLARI

 

1934-1935 Dönemi Yöneticileri : (Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiği için yeni soyadlarıyla ) Başkan Alim Muhaddis, İkinci Başkan: Süleyman Alemdar, Başkan Vekilleri: Mustafa Mahir Kafesçioğlu ve Mehmet Göbülük, Üyeler Tacettin Tacettinoğlu, Ahmet Muhassıl, Mustafa Ağırnaslı, Oda Genel Sekreteri Şerif Mumcuoğlu, Kongre üyeleri : Alim Mustafa ve Süleyman Alemdar Beyler...

 

1936 - 1937 YILLARI

 

1936-1937 dönemi yöneticileri : Başkan :Mustafa Mahir Kafesçi, İkinci başkan: Tacettin Tacettinoğlu, Başkan Vekilleri: Mustafa Has ve Refik Bürüngüz, Muhasip Üye: Ahmet Muhassıl, Muamelat sorumlusu : Mehmet Kantarcı, Üyeler: Ahmet Büyükgöncü, Tevfik Sorgun, Mehmet Lütfi Serim, Seyit Mehmet Sebzeci, İbrahim Pekmezci, Ziya Besceli Beyler, Odanın Genel Sekreteri : Şerif Mumcuoğlu Bey...(Bu dönemde üye adedi tekrar 12 olmuştur).

 

1938 YILI

 

1938 yılında ise yönetim kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mahir Kafesçioğlu, İkinci Başkan: Tacettin Tacettinoğlu, Birinci Başkan Vekili:Mustafa Has, İkinci Başkan Vekili İbrahim Pekmezci, o zamanki deyimiyle hesabat müfettişi (şimdiki karşılığı ile muhasip üye) Mehmet Kantarcı, Muamelat Müfettişi (sorumlusu) : Mehmet Lütfi Serim, Üyeler : Refık Bürüngüz, Ahmet Muhassıl, Tevfik Sorgun, Ahmet Büyükgöncü, Seyit Mehmet Sebzeci, Ziya Besceli Beyler, Genel Sekreter : Vefik Güldağ.

 

1939 YILI

 

10-13.01.1939 tarihinde yapılan oda seçimleri sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Göbülük, İkinci Başkanlığına Adem Çilsal, Birinci Başkan Vekilliğine Mustafa Has, İkinci Başkan Vekilliğine Cemal Özküçük, Muhasip Üyeliğe Hamdi Köseoğlu, Muamelat sorumluluğuna Mustafa Balaban, Kongre azalıklarına Rıfat Kantarcı ve İbrahim Varinli, üyeliklere : B.Halil Saçmacıoğlu, Ahmet Büyükgöncü, Kemal Kalkan ve Refık Bürüngöz Beyler seçilmişlerdir.

 

1960 YILI

 

1960 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına Hacı Ali Çayırağası, Başkan Vekilliklerine Mustafa Özkülahçı ve Osman Alemdar seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise: Şükrü Başyazıcıoğlu, İbrahim Elibüyük, Bekir Köse ve Fazıl Mazlum seçilmişlerdir.

 

1964 YILI

 

1964 yılında, Meclis Başkanı Yılmaz Gavramoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı H.AIi Çayırağası, Genel Sekreter İsmail Sönmez.

 

1967 YILI

 

1967 yılında Kayseri Sanayi Odası Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılıyor ve oda Ticaret Odası adını alıyor.

 

1970 YILI

 

1970’li yıllara gelindiğinde (Kayseri Ticaret Odası’nın 1970 yılına ait bilgi formunda yer alan bilgiler uyarınca) Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır. Başkan: Mustafa Özçilingir, Başkan Vekilleri: Atıf Gözübüyük ve Mehmet Ali Sepil, Üyeler: Fikret Erel, Hacı Ali Şapçı, Agah Bozkurt, Mustafa Bekarlar, Ahmet Patıroğlu, H.Mehmet Ekmekyermez. Meclis Başkanı: H.Fatih Şakiroğlu, Genel Sekreter: İsmail Sözmez...

 

1974 YILI

 

1974 yılında başkan yine Mustafa Özçilingir, Başkan Vekilleri: Atıf Gözübüyük ve Hacı Ali Şapçı, Üyeler: Fikret Erel, Ahmet Patıroğlu, Mustafa Livdemir, Mustafa Bekarlar, Abdullah Karadeli, Mehmet Ali Serpil: Meclis Başkanı ve Genel Sekreter ise aynı...

 

1980 YILI

 

1980 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçilingir, Genel Sekreter ise İlhan Çataloğlu’dur.

 

1982 - 1987 YILLARI

 

1982-1987 yıllarında Genel Sekreter aynı, Meclis Başkanı: Yalçın Besceli, Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Nevzat Özhamurkar, Başkan Vekilleri: H.Ali Şapçı ve Mehmet Sönmez, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise: Yılmaz Büyüknalbant, Kemal Soykarafakılı, Ahmet Duran Sürekçi, Suat Kösehaliloğlu, Halil Aydoğdu ve Mustafa Şen...

 

1987 YILI

 

1987 yılı seçim sonuçlarına göre; Başkan: Mustafa Nevzat Özhamurkar, Başkan Vekilleri; H.Ali Şapçı ve Kemal Soykarafakılı, Üyeler: Mustafa Şen, Ahmet Duran Sürekçi, Yılmaz Büyüknalbant, Suat Kösehaliloğlu, Mehmet San ve Hamdi Akçakoyunlu...Meclis Başkanı: Yalçın Besceli, Bu kadro 1994’e kadar değişmemiştir.

 

1994 YILI

 

1994 yılındaki Yönetim Kadrosu: Yönetim Kurulu Başkanı: Yılmaz Büyüknalbant, Başkan Vekilleri: H.Ali Şapçı ve Ahmet Erkan, Üyeler: Ali Kilci, Hamdi Akçakoyunlu, Hüsamettin Urfalıer, Mustafa Çelik, Osman Keşoğlu, Ömer Tahtasakal, Şevki Albayrak, Meclis Başkanı: Temel Tekin, Genel Sekreter Cemal Ağırnas...

 

1998 YILI

 

1998 yılında yapılan ara seçimlere kadar görevde olan bu kadronun yerine Meclis Başkanı: Bekir Adıyaman, Yönetim Kurulu Başkanı:  Hasan Ali Kilci, Başkan Vekilleri Ahmet Tunçkanat, Hüseyin Tekin, Muhasip Üye M.Asaf Mehmetbeyoğlu, Üyeler: Mehmet Lafçı, Ö.Mümtaz Kartın, Ahmet Erkan, A. Attila Korkmaz, Ahmet Özdemir, Genel Sekreter Murat Yerlikhan gelmiştir.

 

1999 YILI

 

1999 yılında yapılan seçimden sonra ise Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Yönetim Kurulu Başkanı: H.Ali Kilci, Başkan Vekilleri M.Asaf Mehmetbeyoğlu ve Ahmet Erkan, Muhasip Üye Mehmet Lafçı, Üyeler: Hüseyin Tekin, Mustafa Erçalık, Mehmet Büyükbaş, İbrahim Karahisarlı, Mehmet Satır, Mahmut Başyazıcıoğlu, Şaban Solmaz, Genel Sekreter Murat Yerlikhan’dır.

 

2005 YILI

 

2005 yılında yapılan seçimlerde; Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Yönetim Kurulu Başkanı: H.Ali Kilci, Başkan Vekilleri M.Asaf Mehmetbeyoğlu ve Ahmet Erkan, Muhasip Üye Mehmet Lafçı, Üyeler: Mustafa Erçalık, Mehmet Büyükbaş, İbrahim Karahisarlı, Mehmet Satır, A. Hamit Alaş,Ömer Oskaybaş, Şaban Solmaz, Genel Sekreter Murat Yerlikhan olmuştur.

 

2009 YILI

 

4 Ocak 2009 tarihinde yapılan seçimlerde ise; Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Yönetim Kurulu: Başkan H. Ali Kilci, Başkan Vekilleri M. Asaf Mehmetbeyoğlu, Mustafa Erçalık, Muhasip Üye Mehmet Lafçı, Üyeler: Şaban Solmaz, Mehmet Satır, İbrahim Karahisarlı, A. Hamit Alaş, Ömer Oskaybaş, Metin Soylu ve Ali Aydın, Genel Sekreter ise Mehmet Tercan olmuştur.

 

2013 YILI

 

11 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde ise; Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Celal Hasnalçacı, İlhan Miraboğlu, Sayman Üye Ferhat Akmermer, Üyeler: Uğur Payza, Mustafa Koyuncu, Ahmet Mercan, Mustafa Dulda, Mesut Haskahveci, Nedim Olgunharputlu ve Ersan Özbek, Genel Sekreter ise Recep Düzgün olmuştur.

 

 2014 YILI

 

2014 yılında; Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Ferhat Akmermer, Celal Hasnalçacı, Sayman Üye Bahri Coşkun, Üyeler; Uğur Payza, Mustafa Dulda, Serkan Topsakal, Ersan Özbek, Mesut Haskahveci, Nedim Olgunharputlu ve İsmail Tuna, Genel Sekreter ise Murat Yerlikhan’dır.

 

 

2015 YILI
 
 

2015 yılında; Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Sayman Üye Bahri Coşkun, Üyeler; Uğur Payza, Mustafa Dulda, Serkan Topsakal, Ersan Özbek, Mesut Haskahveci, Nedim Olgunharputlu, İsmail Tuna ve Hüseyin Cindoruk’tur. Genel Sekreter olarak, Murat Yerlikhan görev yapmaktadır.

2016 YILI 

 

2016 yılı başından 4.4.2016 tarihine kadar Meclis Başkanlığını Mehmet FİLİZ yürütmüş, ancak istifa etmesi sebebiyle bu tarihten sonra da Meclis Başkanlığına Ömer GÜLSOY seçilmiştir. 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Sayman Üye Bahri Coşkun, Üyeler; Uğur Payza, Mustafa Dulda, Serkan Topsakal, Ersan Özbek, Mesut Haskahveci, Nedim Olgunharputlu, İsmail Tuna ve Hüseyin Cindoruk’tur. Genel Sekreter olarak, Murat Yerlikhan görev yapmaktadır.  

 

 

2017 YILI 

 

13 Şubat 2017 tarihinden itibaren Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde hizmet vermeye başlayan Kayseri Ticaret Odası’nın Meclis Başkanlığını Ömer GÜLSOY yürütmektedir. 2017 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Sayman Üye Bahri Coşkun, Üyeler; Serkan Topsakal, Mustafa İçer, Kemal Olgaç, Ersan Özbek, , Selim Merter Temtek ve Veysel Uslu’dur. Genel Sekreter olarak, Tahsin Onuş görev yapmaktadır.

 

 

2018 YILI 

14 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimler neticesinde Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÜLSOY, Meclis Başkanı Cengiz Hakan ARSLAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları H.Bekir KUZUCU, Hasan KÖKSAL, Sayman Üye Erol SIRIKLI, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Mehmet DELİKAN, Latif BAŞKAL, Şevket UYAR, Mustafa  OKUTAN, Hüseyin MERCAN, Ali ALKAN, Mehmet GÜLSOY’dur.


2022 YILI

01 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçimler neticesinde Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÜLSOY, Meclis Başkanı Cengiz Hakan ARSLAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları H.Bekir KUZUCU, Hasan KÖKSAL, Sayman Üye Erol SIRIKLI, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali YÖRÜK, Latif BAŞKAL, Şevket UYAR, Mustafa OKUTAN, Hüseyin MERCAN, Ahmet Emre SÖNMEZ, Mehmet GÜLSOY’dur.