Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortacılık Birimi

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği;

14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az On Sekiz Ay, aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler SEGEM Belgeleri olmak kaydıyla sigortacılık faaliyetinde bulunabilirler.

Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim edenler) Levha kayıt ücretinin 10.000,-TL (On Bin TL) olarak belirlenmiştir.

Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulan segem 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesiyle zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapar. Bu amaçla, Teknik personellik şartlarına haiz kişiler tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurularak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek temel sigortacılık eğitimine tabi tutulur ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir. Eğitimi  tamamlayan şahıslar sertifika almaya  hak kazanır.

Eğitimi süresi içerisinde eğitim almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfasında  (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanır

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar ve  en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az On Sekiz Aylık, aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler Segem Belgeleri olmak kaydıyla sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.


5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az Bir yıl mesleki deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler Mesleki Deneyim Şartı aranmadan teknik personel olarak görev yapabilir.

Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına vaya tüzel kişilik bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;

-Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

-Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi veya şube ise şube müdürü adına kayıtlı bulunması

-En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

Ayrıca Tobb Levha Yıllık Aidatlarını 3 yıl üst üste ödemeyen Acentelerin kaydı da askıya alınır.

Acenteler TOBB’ nin linki aşağıda belirtilen acente ön başvuru kayıt sorgulama ekranından levhaya kayıt talebini kontrol edebilirler.

http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Tuzel-Acente-On-Basvuru-Kayit-Sorgulama-Ekrani.aspx

Acenteler ve eksperler, yıllık levha kayıt aidat miktarını aşağıda linki verilen adresten sorgulayıp ödemesini yapabilirler

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/eos.aspx

14/04/2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği; Acenteler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

Yapılan adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğu’ nca tescilini müteakip asgari fiziki şart denetiminin yapılarak levhaya kaydedilir.

Güncel unvan ve statik IP gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak ile odamıza başvurulur.

(Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 50.000.- TL dir. Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının %4’ünden aşağı olamaz)

1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

2-Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.

3-“Yöneticiler” tanımı ile,  Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.

a) Gerçek ve tüzel kişi acenteler, iflas ve konkordatoya ilişkin belgeyi başvuru    esnasında Konya Ticaret Odasına teslim edecektir. Bunlar arasından, iflas etmiş veya konkordato ilan etmiş olanlar ile belge getirmeyen veya beyanda bulunmayanların başvuruları,

b) Ortakları, yetkilileri ve teknik personeli arasında Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile geçici 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş ve ya ceza almış kişilerin bulunduğu başvurular,

(5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe girmesinden önce taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına yahut cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya devlet sırlarına açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar sigorta şirketlerinde veya reasürans şirketlerinde kurucu olamaz, sigorta acenteliği, brokerlik ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz. )

c)İlgili mevzuat çerçevesinde TOBB tarafından belirlenen ve ilgili web sayfasında ilan edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeyenlerin başvuruları, odamızca reddedilecektir.

Ticaret Sicil Mevzuatına uygun ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün onay vereceği bir unvan belirlenmeli ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmalıdır. Belirlenen Unvan içerisinde “ ve “bağlacı yer almayacak olup Sigortacılık dışında herhangi bir iştigal konusu bile bulunmayacaktır.

Oda Sicil İşlemleri

5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iki durumdan askıya alma söz konusudur; bunlar biri üyelerin belirtilen süre içinde aidatın ödenmemesi diğeri ise adresleri ve durumlarının tespit edilememesidir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da sadece adres ve durumlarını belirtilen süre içinde ödemeyenlerin oda kaydının silineceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adres ve durumu tespit edilemeyenler her yıl ocak ayında askıya alınacak ve askıya alındıkları yılı takip eden iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenlerin odadaki üyelikleri de 5174 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sona erdirilecektir. Odadaki üyeliğin sona erdirilmesinde tüzel kişi ve gerçek kişi farkı gözetilmeyecek olmakla birlikte anılan madde uyarınca ticaret siciline yapılacak bildirim neticesinde ticaret sicilleri tüzel kişilerin kaydını Türk Ticaret kanunundaki hükümler nedeniyle resen silemeyecektir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9.maddesinde “Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar." dendiğinden oda kaydı zorunludur.

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır….. (5174 sayılı kanun madde 10)

Tır Karnesi

Hayır. Tır karnesi dahilinde yüklenmiş olan tüm eşyalar tır karnesinin garantisi altındadır ve tır karne manifesto sayfasında beyan edilmiş olmalıdır.

Kapasite Raporları

TOBB Sanayi Müdürlüğü  0312 218 24(20 -21 - 24)

Kira sözleşmesinin mutlaka noter tasdikli olması gerekir.

Oda üyesi olan, 
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten,
işyerleri için kapasite raporu tanzimi için başvurabilirler. 
Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez. 

12.09.2005 tarih¸ 25934 sayılı Resmi Gazete yayımlanan TOBB- Muamelat Yönetmeliği’nin 41.maddesine göre; “Odalar¸ çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler. Ticaret Odaları ile Sanayi Odalarının ayrı olduğu yerlerde¸ sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odasınca düzenlenir. Ancak¸ Sanayi Odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları Ticaret Odasınca düzenlenir.”

K Belgesi İşlemleri

Ticaret Odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları ve ziraat odalarına kayıtlı olup, ruhsatlarında araç cinsi; kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork olan araç sahipleri almak zorundadır.

K1 – K1* yetki belgesi: ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

K2 – K2* yetki belgesi: sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

K3 yetki belgesi: ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

Verilir.

Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar.

Türk silahlı kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.

Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.

Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden başlayarak belge süresinin bitiminden 540 gün sonrasına kadar 5 yıl süreli ücretli yenileme yapılmaktadır.

 270 takvim günü içinde odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K Belgesi ücretinin %5 ‘i alınarak,
 271 inci takvim günü ile 540ıncı takvim günü arasında odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K Belgesi ücretinin %25 ‘i alınarak, yenileme yapılmaktadır.
  540 günlük süre içerisinde belgesini yeniletmeyenlerin K Yetki belgesi iptal olacaktır. 

İş Makinesi İşlemleri

Almış olduğunuz iş makinesi yeni ise fatura aslı ve araca ait teknik belge ile; araç 2. El ise noter satış sözleşmesi ve eski tescil belgesi aslı ile odamıza başvurmanız gerekmektedir.